Medezeggenschapsraad

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (M

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en leerkrachten. De MR adviseert de schoolleiding en helpt de kwaliteit van het onderwijs op de Koningin Beatrixschool te bewaken.

Wat doet de MR binnen de school?

De MR overlegt met de directeur over verschillende onderwerpen. De MR krijgt bekijkt belangrijke documenten zoals de schoolgids, het schoolondernemingsplan en de begroting. Soms mag de MR een advies geven (bijvoorbeeld bij het aanstellen van een nieuwe directeur), op andere momenten kan de MR zijn goedkeuring ergens aan geven (bijvoorbeeld bij het vaststellen van de schoolgids). Ook kan de MR zelf onderwerpen die zij belangrijk vindt aan de orde stellen. Denk hierbij aan de communicatie tussen school en ouders of het gebruik van ICT binnen de school.

Wie zitten in de MR?

De MR is samengesteld uit:

- Hester Tolman(team), voorzitter

- Arina Pouwels (ouder), secretaris

- Hanneke Vijfvinkel (team), lid

- Stephan Pelle (ouder), lid

Hoe en wanneer doet u een beroep op de MR?

Als ouder of personeelslid kunt u (schriftelijk) contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school aangaan. Het gaat hierbij om dingen die belangrijk zijn voor de hele school, voor een groep leerlingen of om dingen die op langere termijn spelen. De MR is niet de plek om over uw eigen kind te spreken of om klachten over personeelsleden te bespreken. In dit geval bespreekt u de kwestie eerst met de leerkracht en daarna met de directie. Als dit niet tot een goede oplossing leidt, kunt u de contactpersoon klachtenregeling van de school benaderen.

De GMR

De Koningin Beatrixschool maakt deel uit van de Unicoz, samen met 23 andere basisscholen. Daarom is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat ook uit leerkrachten en ouders. De GMR behandelt de onderwerpen die voor alle scholen belangrijk zijn. Meer informatie via hun eigen website: www.nldata.nl/gmrunicoz.

MR-verslagen

Hieronder staan korte verslagen van de MR vergaderingen van dit schooljaar en de jaarverslagen van de voorgaande schooljaren.

............... (deze worden binnenkort geplaatst)

Graag horen wij van u wat uw mening is over de punten die we in de MR bespreken. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we bewandelen, de juiste is. We staan open voor uw mening; er is rond de schooltijden altijd wel een MR-lid te vinden, in de school of op het schoolplein!

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een MR-vergadering bijwonen, dan kunt u dit aangeven bij de voorzitter