Algemene informatie over de KBS

Op onze website vindt u onder de kopjes "Home" en "Nieuwsbrief" de meest recente informatie over onze school. Algemene informatie over de school vindt u in onze schoolgids, te vinden onder het kopje "Schoolgids".

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per 14 dagen en staat op onze website onder het kopje "Nieuwsbrief". Door middel van de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van de dagelijkse gang van zaken.

Mocht u op onze website niet op al uw vragen een antwoord (hebben) kunnen vinden, neemt u dan contact op met de school. Wij verstrekken u graag de ontbrekende informatie en kunnen dan tevens tekortkomingen in de informatievoorziening verhelpen.

Managementteam

De schoolleiding bestaat uit:

Directeur:                    Eelco Janssen

Intern begeleider:        Hanneke Vijfvinkel

Unitleiders:                  Unit 1

                                    Wil Cormont; groep 1 t/m 3

                                    Unit 2

                                    Gerard Baak; groep 4 t/m 6

                                    Hester Tolman; groep 7 en 8

Het e-mailadres van de school is: directie@beatrix.unicoz.nl

Contact met school

Wilt u de directeur spreken, dan kunt u een afspraak met hem maken, hetzij persoonlijk, via de mail of telefonisch.

Als u uw kind ziek wilt melden kunt u dit doen door een mail te sturen naar directie@beatrix.unicoz.nl of voor 8.15 uur bellen naar 079-3169184..

Als u een leerkracht wilt spreken dan kan dat na 15.15 uur. Mailen kan ook. Als u uw kind komt brengen, kunt u ook belangrijke zaken doorgeven of u kunt aangeven dat u een gesprek wilt. De leerkracht neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Kinderopvang buiten schooltijd

Met ingang van dit schooljaar heeft de school een samenwerkingsovereenkomst met De Blauwe Schilpad, kinderdagverblijf voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar.

Het adres is van De Blauwe Schildpad is:

Dunantstraat 1153

2713 TP Zoetermeer

Telefoon 079 / 3 16 80 64

E-mail: deblauweschildpad@skon.nl

U kunt uw kind ook aanmelden bij Kern, stichting voor kinderopvang:

Het adres is:

Engelandlaan 226

2711 DX Zoetermeer

Telefoon 079 / 342 76 82

E-mail: info@kern-kinderopvang.nl

Voor de Koningin Beatrix School zijn er aangepaste opvangtijden in verband met het continurooster. Dit betreft de tijden van 14.45 - 15.30 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, maar ook voor de opvang van vrijdagmiddag van 12.00 - 14.45 voor groep 1 tot en met 4.

Voor meer informatie kunt u de bovenstaande telefoonnummers bellen of e-mailen.

Schooltijden

begin- / eindtijden en middagpauze

De schooltijden zijn niet iedere dag voor alle kinderen gelijk.

Groep 1/2/3/4          maandag, dinsdag en donderdag                

                                 08.30 – 14.45 uur

                                 woensdag                                                  

                                 08.30 – 12.15 uur

                                 vrijdag                                                        

                                 08.30 – 12.00 uur

 Groep 5/6/7/8         maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag      

                                 08.30 – 14.45 uur

                                 woensdag                                                  

                                 08.30 – 12.15 uur

Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en komen de ouders / verzorgers en de leerlingen de school binnen en gaan zij naar de lokalen. Alleen de leerlingen gaan het lokaal binnen. De ouders / verzorgers verlaten daarna zo spoedig mogelijk de school, zodat de leerkrachten op tijd met de lessen kunnen beginnen. Wij starten om 8.30 uur met de les.

Bij het ophalen van de kinderen vragen wij aan de ouders niet te vroeg te komen en kinderwagens en honden buiten te laten. Wij vragen u dringend buiten op de kinderen te wachten als de school uitgaat. Nadat de kinderen de school hebben verlaten, kunt u de werkjes van de kinderen in het lokaal bekijken en / of de leerkracht spreken.

Breng uw kind(eren) bij voorkeur lopend of met de fiets naar school.

Ziekmeldingen en verlof.

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Dat wil zeggen dat zij niet zonder geldige reden van school mogen verzuimen. Een geldige reden is natuurlijk ziekte. U kunt uw kind telefonisch ziek melden vóór 8.15 uur (ook graag voor 4-jarigen). Is uw kind zonder opgaaf van reden niet op school, dan kunt u een telefoontje van ons verwachten. Het is in het belang van het kind te weten waar het op dat moment is. U kunt ook gebruik maken van ons e-mailadres. Wilt u buiten de vakanties om, één of meerdere dagen vrijaf voor uw kind, dan zult u hierover contact moeten opnemen met de groepsleerkracht en / of met de directie. Hiervoor is echter een gewichtige reden en soms een werkgeversverklaring vereist. Mocht u na afkeuring van uw verzoek voor verlof door de directie besluiten alsnog ongeoorloofd verlof op te nemen, dan doet u dit op eigen initiatief en zijn de consequenties die getroffen kunnen worden door de ambtenaar leerplicht voor eigen rekening.